Redegjørelse Om Grunnleggende Menneskerettigheter Og Anstendige Arbeidsforhold I Tinn Energi Gruppen

Denne redegjørelsen er utarbeidet i henhold til Åpenhetsloven, som pålegger virksomheter å offentliggjøre informasjon om hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin virksomhet og leverandørkjede.

Om Selskapet

Tinn Energi Gruppen er ett konsern med datterselskapene Tinn Energi og Fiber AS, Tinn Energi Produksjon AS, Telemark Kraft AS og Stannum AS. Vi opererer i kraftmarkedet og har 45 ansatte.

Vi er opptatt av å respektere og fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet og leverandørkjede. Vi jobber derfor kontinuerlig med å utarbeide og forbedre interne retningslinjer og rutiner som gjenspeiler våre forpliktelser og forventninger til oss selv og våre samarbeidspartnere. Disse retningslinjene og rutinene omfatter blant annet temaer som f.eks. arbeidsmiljø, helse og sikkerhet, likestilling, ikke-diskriminering, fagforeningsfrihet, lønn, arbeidstid, barnearbeid, tvangsarbeid, miljø, korrupsjon, etc.

Vi har også etablert varslingskanaler og klagemekanismer som skal bidra til å avdekke eventuelle negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold i vår virksomhet og leverandørkjede. Vi oppfordrer alle våre ansatte, leverandører, kunder og andre interessenter til å melde fra om bekymringer eller klager knyttet til vår virksomhet.

Aktsomhetsvurderinger

Som en del av vårt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold vil vi fremover gjennomføre regelmessige aktsomhetsvurderinger for å kartlegge, forhindre og begrense faktiske og potensielle negative konsekvenser i vår virksomhet og leverandørkjede. Disse aktsomhetsvurderingene baserer seg på OECD sine retningslinjer, og vil bli gjennomført sammen med en ekstern rådgiver i systemet Factlines.

Vi har prioritert å følge opp risikoer for negative konsekvenser ut fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring sin høyrisikoliste, som tar hensyn til både alvorligheten av konsekvensene for de berørte og sannsynligheten for negativ påvirkning.

Informasjon vedrørende resultatene av disse aktsomhetsvurderinger vil bli publisert på nettsidene våre fortløpende.

Vi er åpne for dialog og tilbakemeldinger om vår redegjørelse og vårt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi inviterer alle våre interessenter til å kontakte oss på post@tinnenergi.no hvis de har spørsmål, kommentarer eller forslag til forbedring.