Beskjæring

Når må treet beskjæres eller hugges?

På lavspentnettet, det vil si den delen av nettet som fører inn til din bolig, er kravet at det til enhver tid skal være minimum 0,5 meter avstand mellom vegetasjon og strømførende linjer.

De grønne og røde ringene illustrerer hvor en strømlinje kan komme i kontakt med treet, og hvilke regler som gjelder for beskjæring av treet.

Rødt: Stannum vil beskjære treet. Dette betales av Stannum.
Grønt: Grunneier har ansvar for å beskjære busker, trær og hekker som vokser nær våre kraftlinjer. Stannum har ikke dette ansvaret.

  • Rødt: Stannum vil hugge eller beskjære treet. Dette betales av Stannum.
  • Grønt: Grunneier har ansvar for å beskjære busker, trær og hekker som vokser nær våre kraftlinjer. Stannum har ikke dette ansvaret.

Ditt ansvar

  • Du har ansvar for å beskjære dine busker, trær og hekker som vokser nær våre kraftlinjer eller anlegg. Dersom du har stolper, kabelskap eller nettstasjoner på eller inntil eiendommen din, må du også holde disse områdene ryddige slik at våre mannskaper kommer lett til når de skal utføre vedlikehold eller rette feil ved strømbrudd.
  • Du må selv bestille hjelp til å beskjære trær og busker dersom du trenger det. Nettsider som mittanbud.no er nyttige til slike bestillinger.
  • På din egen eiendom kan du felle trær selv, men husk at du er ansvarlig både for egen sikkerhet og for at det ikke gjøres på en slik måte at det kan være til skade for våre linjer. Vi anbefaler deg å bruke profesjonell hjelp til slikt arbeid.
  • Tenk framover før du planter, slik at du unngår problemet med beskjæring av vekster som vokser for nær våre anlegg. Ønsker du å plante trær som med tiden vil vokse seg store, så sørg for at disse settes på en del av tomten der de ikke vil kommer i konflikt med kraftledninger.

Vårt ansvar

De fleste strømbrudd skyldes trær som velter over ledningen eller greiner som «gnager» ledningen i stykker. For å sikre strømforsyningen rydder vi ca. 1000 kilometer skog i vårt nettområde, og vi fjerner så mye trær og busker at det er tilstrekkelig avstand til linjene i fem år fremover. Når vi driver skogrydding vurderer vi også stabiliteten på vegetasjonen rundt. Vegetasjon binder jordsmonnet, og rydder vi for mye trær kan det øke rasfaren ved store nedbørsmengder.

Hvor mye må beskjæres?

Skogrydding og beskjæring gjøres etter gitte krav for vegetasjonens avstand til linjene, både ned til bakken og ut til sidene. Vi har ikke lovhjemmel til å rydde skog for å ta høyde for storm og rotvelt.

  • Langs høyspentnettet, der strøm transporteres over større avstander og fram til boligområder, stiller forskriften om elektriske forsyningsanlegg krav om at det til enhver tid skal være minimum tre meters avstand mellom vegetasjon og strømførende linjer. For å hindre at trær og busker vokser inn i linjene de kommende fem år, fjerner vi vegetasjonen slik at det er mellom 15 og 20 meters avstand til linjene. Stannum har hjemmel gjennom avtalegrunnlag med de respektive eiendommer eller skjønn fra byggingen av linjen til å utføre dette arbeidet. Avtalen eller skjønnet angir bredden på ryddebeltet i de tilfeller hvor dette avviker fra 15 meter. Dette kan være tinglyst så tidlig som 1900-tallet og finnes stort sett alltid i vårt arkiv.
  • Når det gjelder den delen av strømnettet som fører inn til boligområder og din bolig, er kravet at det til enhver tid skal være minimum 0,5 meter avstand mellom vegetasjon og strømførende linjer. For å hindre at trær og busker vokser inn i linjene de kommende fem år, beskjæres vegetasjonen med to meters avstand til linjene. Nettselskapets standard tilknytningsvilkår og Standard nettleieavtale gir Stannum nødvendig adgang til eiendommene for dette arbeidet.

Hvem eier ved/trevirket?

I hager og tettbygde strøk kjøres hogstavfallet i størst mulig grad gjennom fliskutter, mens i utmark blir trær kvistet og lagt i linjetraseen.

Det er grunneier som eier kvister, greiner og nyttbart virke (ved). Derfor legger vi det igjen på eiendommen. Dersom grunneier ønsker at dette blir fjernet, må grunneier selv koste dette.

Du får varsel før vi kommer fra e-verket

Vi ønsker et godt samarbeid med grunneiere, og håper at vedlikeholdsarbeidet i minst mulig grad skaper ulemper. Derfor får du varsel i rimelig tid før vi starter å kutte trær og busker i ditt område.