Spør først – grav etterpå.

Strømkabler kan potensielt være livsfarlig. Ved anleggsarbeid kan kabler utgjøre en stor risiko for personell som befinner seg i anleggsområdet, det vil også være fare for store strømbrudd i forbindelse ved en graveskade. Store kostnader følger også ofte med for ansvarlig entreprenør.

Bestill alltid gratis kabelpåvisning i forkant av gravearbeider du planlegger. Påvisning bestilles her ledningsportalen.no.

Kabelpåvisingen er gyldig i en måned, etter dette må det bestilles ny påvisning. Den ansvarlige entreprenør må signere dokumentasjon på at påvisning er gjennomført før graving kan påbegynnes.

Skader du Stannum AS sine kabler, vil du bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader tilknyttet graveskade, både reparasjonen og kostnader for avbrudd i strømleveranse (KILE) vil belastet de ansvarlige. 

Arbeid nær kabler

Det oppgis om det er lavspennings- eller høyspenningskabler i kabelpåvisningen. Det er kun lavspenningskabler som tillates avdekket uten nærmere avtale med Stannum AS.

Stannum AS praktiserer følgende retningslinjer:

Lavspenningskabler:
• Kan avdekkes ned til kabelmarkering med forsiktig bruk av maskin etter påvisning.

• Videre avdekking eller undergraving må utføres ved håndgraving.

• Stannum AS skal kontaktes ved behov for omlegging av lavspenningskabler.

Høyspenningskabler:
• Stannum AS oppgir pålagt sikkerhetsavstand. Generell sikkerhetsavstand er satt til 1 m til hver side av oppmerket område ved kabelpåvisning.

• Ved arbeid nærmere enn sikkerhetsavstand skal sikkerhetsperson/leder for sikkerhet fra Stannum AS være til stede før arbeidene påbegynnes.

• Stannum AS avgjør hvilke forholdsregler og tiltak som er nødvendige for å ivareta sikkerheten og hindre skade.

Sikring av anleggsområdet

Et anleggsområde med elektriske kabler skal være forsvarlig sikret for å unngå skade, både på kabler og samtidig til «beskyttelse» for tilfeldig passerende. Synlige kabler skal tildekkes med f.eks. vintermatter og avsperres med anleggsgjerde som merkes “høyspenning livsfare”.

Kontakt oss for mer informasjon

Ta kontakt med Stannum AS for mer informasjon og dersom du har spørsmål på post@stannum.no – eller ta kontakt med vårt sentralbord på 35 09 40 00, og vi setter deg videre til de rette personene i vår nettavdeling.