Over halvparten av det du betaler i nettleie er avgifter som kreves inn på vegne av staten, dette er delt inn i tre deler:

  1. Enova avgift - skal bidra til en miljøvennlig omlegging av bruk og produksjon av energi
  2. MVA - er på 25% av total summen
  3. Forbruksavgift - en særavgift som betales på all forbruk av elektrisk kraft

Alle sluttbrukere i Norge må betale disse avgiftene, men det finnes noen unntak når det gjelder forbrukeravgift.
Rett til å få levert kraft med redusert avgiftssats, eller fritak fra å betale avgift på elektrisk kraft er hjemlet i forskrift av 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter. Satsen kan korrigeres inntil 3 år tilbake. Reglene er nærmere utdypet i myndighetenes kommentarer til forskriften. Se Skatteetatens nettsider. Forskriften kan også leses på Lovdatas hjemmeside, lovdata.no.

Kort oppsummert er det redusert avgift på elektrisk kraft som leveres til bedrifter med næringskode 5-33 (SN2007):
- industri- og bergverksproduksjon
- produksjon av fjernvarme
- datasentre med uttak over 0,5 MW
- skip i næring
- produksjon eller omforming av energiproduk

Det er helt fritak fra avgift på elektrisk kraft som leveres til:
- visse kraftintensive prosesser
- veksthusnæringen
- fremdrift av skinnegående transportmiddel

Bruken av anlegget avgjør

I hovedsak er det elektrisk kraft som brukes i produksjonslokaler som gis fritak eller redusert avgiftsats, ikke administrasjonsbygg. Som administrasjonsbygg anses bygg hvor arealet knyttet til administrasjon utgjør 80 % eller mer av byggets totale areal. Det skal betales full avgift av all kraft levert til slike bygg. ref. særavgiftsforskriftens § 3-12-8.

Brukes kraften av andre enn den anlegget er registrert på hos netteier, f.eks. en leietaker, er det brukerens rett til redusert sats eller fritak fra å betale avgift som gjelder. Det er nettkunden som er ansvarlig for å gi nettselskapet nødvendige opplysninger, dokumentasjon og melding om eventuelle endringer i bruken.Søke om fritak eller redusert sats?

Kunder må fylle ut, og sende inn egenerklæringsskjema (PDF) til post@stannum.no

Dokumentasjon

Det er et krav at berettigelsen til å få levert kraft med redusert avgiftssats eller fritak fra avgift dokumenteres overfor nettselskapet. Det er nettkunden som står ansvarlig for å gi riktige og nødvendige opplysninger, dokumentasjon og melding om senere endringer. Dette gjøres i vårt egenerklæringsskjema. Husk å legge ved registerutskrift (Ekstern nettside)fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Avhengig av type virksomhet kan man også bli bedt om å vedlegge annen dokumentasjon.
Påberoper man seg krav om redusert sats eller fritak med tilbakevirkende kraft (inntil 3 år tilbake), er det viktig å være oppmerksom på at særavgiftsforskriftens krav må være oppfylt i hele perioden man søker for.

Årlig fornyelse av dokumentasjon

Myndighetene har bestemt at innlevert dokumentasjon skal gjelde i 12 måneder. En gang i året vil de av våre kunder som faktureres med redusert sats eller avgiftsfritak få en påminnelse om å levere nytt egenerklæringsskjema med oppdatert dokumentasjon