Det norske overføringsnettet: Sentral-, regional- og fordelingsnettene

Alle som bruker elektrisitet er knyttet til det norske overføringsnettet.

Dette nettet består av linjer og komponenter på flere nivåer:

Sentralnettet

På et overordnet nivå finner vi Sentralnettet som i hovedsak er eid og drevet av Statnett. Dette nettet har høy overføringskapasitet og har to viktige formål:

Det knytter alle forbrukerene til et landsdekkende overføringsnett fra Nordkapp til Lindesnes.

Det knytter også Norge til utlandet, slik at vi kan importere kraft når det er mangel på kraft i Norge, og eksportere kraft når det er overskudd på kraft i Norge.

Regionalnettet

På nivået under sentralnettet finner vi Regionalnettet. Dette er også nett med høy overføringskapasitet, men som bare dekker en region. Regionalnettet sin oppgave er å overføre større mengder kraft regionalt, inn og ut fra sentralnettet og ut til de lokale nettselskapene.

Fordelingsnettet

På det laveste nivået, Fordelingsnettet, blir kraften fordelt ut til de enkelte husholdningene og til offentlige og private verksomheter.

Som forbruker mottar du regning for overføring av elektrisk kraft fra ditt lokale fordelingsnett som eies av Stannum AS. Stannum AS har da også tatt med sin del av kostnadene for transport av kraft i sentralnettet og i det regionalnettet vi er koblet til.

Selv om du kan velge hvem du vil kjøpe strøm fra, har Stannum AS godkjent monopol på å overføre strømmen til deg. For å være sikker på at Stannum AS ikke tar seg for godt betalt for nettleien, regulerer NVE netteierene sine inntekter ned til et akseptabelt nivå.

Ny modell for nettleie fra 01.07.2022

Hovedbudskap:
Formålet er å få jevnet ut strømforbruket gjennom døgnet, slik at forbrukstoppene blir lavere, og vi får utnyttet strømnettet i Norge bedre. Da sparer vi penger og miljøet, og holder nettleien lavest mulig for deg som forbruker. Vi bør derfor unngå å vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig.

Bakgrunn for endringen:
Den største utfordringen for klimatiltak, elektrifisering og etablering av ny industri i Norge, er å skaffe tilgang på nok kapasitet i strømnettet. Ved å utnytte det eksisterende nettet bedre, før vi bygger nye kraftlinjer, kan vi holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker. Strømnettet i Norge må dimensjoneres for den ene timen i året vi bruker mest strøm. Dersom vi klarer å jevne ut forbruket over flere av døgnets timer, kan vi spare store investeringer i nettet. Det kan sammenliknes med veibygging. Det er dumt å bygge firefelts motorvei for å ta unna noen timer med kø om morgenen, hvis vi kan fordele trafikken utover større deler av døgnet. Slik må vi tenke med strømnettet også, når hele samfunnet skal bruke stadig mer strøm.

Den nye prismodellen for kunder med forbruk opptil 100.000 kWh per år vil gjelde fra 1.juli 2022. Forbruket i juli vil danne grunnlag for den første fakturaen med ny pris som kommer i august. Prisene finner du her..

Den viktigste endringen i prismodellen er at dagens fastdel byttes ut med en om kapasitetsdel. Det betyr at de som bruker mye av kapasiteten i strømnettet skal betale noe mer enn de som bruker mindre av kapasiteten. Enkelt forklart vil du betale mindre nettleie dersom du har et jevnt strømforbruk gjennom hele døgnet. Du betaler mer om du bruker det meste av strømmen i løpet av noen få timer på dagen.

Kort fortalt er det to ting som vil lønne seg når ny nettleie innføres:

• Flytte noe av strømforbruket til sen kveld og natt (22.00 – 06.00).
• Ikke bruke veldig mye strøm samtidig, altså i samme time. For eksempel bør du ikke lade elbilen samtidig som du lager middag og vasker klær. Men vi anbefaler ingen å bruke vaskemaskin etc. når de sover.

Strømnettet betales fullt og helt av brukerne gjennom det store spleiselaget som heter nettleie. Bare ved å lade elbiler smartere, kan vi spare 11 milliarder kroner i investeringer, ifølge NVE.

Hvordan fungerer den nye prismodellen for nettleie?
Tidligere var det bare antall kilowattimer som påvirket nettleien din. Nå får du større mulighet til å påvirke regningen. Fra 01.07.2022 vil nettleien for husholdningskunder bestå av to deler:

  • Fastleddet (Kapasitetsleddet) - et beløp pr måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig. Fastleddet (Kapasitetsleddet) bestemmes av de 3 timene i måneden du har høyest gjennomsnittlig strømforbruk den foregående måneden
  • Energileddet - et beløp pr kilowattime, avhengig av når på døgnet du bruker strømmen.  Du betaler mindre per kilowattime om natten enn dagtid.

Spørsmål og svar:

Hvem vil få høyere, uendret og lavere nettleie enn i dag?
Strømnettet i Norge er et stort spleiselag som i sin helhet betales av brukerne gjennom nettleien. Generelt er det slik at de med små boliger og lavt samtidig forbruk vil betale en mindre andel enn i dag, mens de med større boliger og èn eller flere elbiler vil betale en større andel. Disse har likevel gode muligheter til å tilpasse forbruket sitt og dermed redusere nettleien - dersom de gjør en liten egeninnsats.

Kommer nettleien min til å gå ned fra 2022?
Det er myndighetene som bestemmer inntektene for det enkelte nettselskap. I noen regioner vil nettleien gå opp i 2022, uavhengig av den nye prismodellen. Det skyldes økte kostnader til drift og investeringer i nettet. Men alle får uansett en større mulighet til å påvirke nettleien sin. Nettselskapene vil informere kundene sine om hvordan den nye prismodellen slår ut for dem.

Hva betyr den nye prismodellen for ulike kundegrupper?
Leiligheter: De fleste vil få omtrent uendret nettleie, fordi strømforbruket i utgangspunktet er forholdsvis jevnt og lavt. Kundene her vil normalt havne i det rimeligste kapasitetstrinnet.

Eneboliger: Vil fordele seg på flere kapasitetstrinn og kostnadene kan gå både opp og ned i forhold til i dag. De kan påvirke nettleien ved å jevne ut forbruket slik at de havner på et lavt trinn. De som har elbil kan spare penger på å lade med godkjent hjemmelader om natten. Da vil normalt både strømprisen og nettleien være rimeligere. Med stort samtidig forbruk vil det bli dyrere enn i dag.

Boliger med solceller: Bruk av egenprodusert strøm vil gi litt mindre sparegevinst fordi energileddet i nettleien reduseres, men det vil fortsatt være mye å spare på strømpris og avgifter. Også for disse er det viktig å jevne ut forbruket, spesielt i de timene de ikke har egen strømproduksjon.

Etterisolering, varmepumpe etc: Effektiviseringstiltak vil gi litt mindre sparegevinst, fordi energileddet i nettleien reduseres. Men det vil fortsatt være mye å spare på strømpris og avgifter.

Hytteeiere: For eiere av gjennomsnittshytter blir regnestykket omtrent som for eiere av eneboliger. Også her gjelder rådet om å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet. Hvis du kommer med elbil til kald hytte, kan det være lurt å vente med å lade elbilen til hytta er varmet opp.

Bedrifter med årlig forbruk under 100.000 kWh: Ingen vesentlig endring for disse, men kunder med høyt strømforbruk i enkeltimer bør vurdere tilpasninger.

Hvor mye vil det være mulig å spare på å bruke strøm smartere?
Prisen på de ulike kapasitetstrinnene vil variere mellom nettselskapene, men flere legger opp til at det vil være rundt 1.500 kroner å spare årlig på å tilpasse forbruket til et lavere kapasitetstrinn. Flere legger også opp til halv pris på energileddet pr kilowattime om natten, sammenliknet med dagtid. Dersom du flytter lading av elbil til natt med trygg hjemmelader, vil det altså være penger å spare.

Hvor stor andel får reell mulighet til å påvirke nettleien sin?
De som bruker mest strøm vil kunne påvirke nettleien sin mest - ikke minst alle som har elbil og egen hjemmelader. Det skal ikke være dyrt og vanskelig å bruke strøm smartere. Det finnes allerede enkle løsninger for automatisk lading av elbil når prisene er mest gunstige. Det samme gjelder oppvarming.

Hvordan kan vi være sikre på at den nye nettleien vil føre til jevnere strømforbruk?
Flere nettselskaper har gjennomført pilotprosjekter og spørreundersøkelser. Tre av fire i den største piloten opplever at de har mulighet til å tilpasse strømforbruket sitt. Pushvarsel om perioder med høyere priser ga opptil 7,5 % prosent nedgang i strømforbruket, som er en god effekt. Erfaringene så langt viser at kundene ønsker tips og varsling om hvordan de kan bruke strøm smartere.

Hvordan kan jeg følge med på hvor mye strøm jeg bruker samtidig?
Ved å logge på https://plugin.elhub.no/, kan du se hvor mye strøm du har brukt pr time bakover i tid. Dersom du ønsker å følge med i sanntid, kan du med enkelt utstyr koble deg til HAN-porten på strømmåleren din. Samtidig må du be nettselskapet gi deg tilgang til data fra måleren. Måleren kan kommunisere med automatiske styringssystemer for energibruk i hjemmet.

Hvorfor velger dere å innføre dette på et tidspunkt med svært høye strømpriser?
Innføring av ny nettleie har vært diskutert og planlagt gjennom flere år, hvor ulike forslag fra myndighetene har vært gjennom to høringsrunder. Olje- og energidepartementet tok den endelige beslutningen om å innføre ordningen, med støtte fra nettbransjen. Vi ser at det kan bli mye å forholde seg til for kundene nå - det positive er at de får større mulighet til å påvirke nettleien.

Hvor store nettinvesteringer er det realistisk å spare på smartere strømforbruk?
Ved å utnytte det eksisterende strømnettet bedre før vi bygger nye kraftlinjer, kan nettselskapene spare store kostnader og dermed holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker. Bare ved å flytte lading av elbiler til natten, kan vi spare 11 milliarder kroner i nettinvesteringer, iførlge beregninger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Hva med brannfaren om folk begynner å vaske klær om natta?
Flytting av forbruk skal ikke gå ut over komfort eller sikkerhet i hjemmet. Vi anbefaler for eksempel ingen å bruke vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin når de sover. Det er heller ikke mye å spare på dette. Elbil kan du derimot lade om natten, om du har installert egen hjemmelader.

Hva betyr den nye modellen for nettselskapenes inntekter?
Nettselskapenes samlede inntekter bestemmes av myndighetene gjennom årlige inntektsrammer, og vil ikke påvirkes av ny prismodell. Drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Norge koster årlig rundt 27 milliarder kroner. Denne regningen dekkes i sin helhet av brukerne av nettet. Ved å utnytte kapasiteten i nettet smartere, kan vi holde nettleien lavest mulig for strømkundene over tid

Hva innebærer tilknytningsplikten?

Alle som eier nettanlegg skal ha omsetningskonsesjon. For alle disse omsetningskonsesjonærene gjelder en generell plikt etter § 4-4 d) i energilovsforskriften til å sørge for markedsadgang etter ikke-diskriminerende og objektive tariffer og vilkår. Plikten til å sørge for markedsadgang gjelder til eksisterende nett dersom det er driftsmessig forsvarlig.

Leveringskvalitet

Stannum gjør sitt beste for at du som kunde skal få strøm med bra kvalitet. Vi har derfor mange rutiner for å oppfylle leveringsbetingelsene våre.

Noen av dere har kanskje blitt kontaktet av oss i forbindelse med jordfeil, eller at noe annet i anlegget som forstyrrer nettet vårt og andre kunder. Det lokale eltilsyn (DLE) gir da pålegg om utbedring.

Hjelp oss med å registrere avvik

Det er imidlertid ikke alle feil og forstyrrelser vi fanger opp. Vi er derfor takknemlig for tilbakemelding fra våre kunder som oppdager forstyrrelser på nettet. Henvendelser vil bli registrert i vårt internkontrollsystem, og det vil bli foretatt målinger ute hos den som varsler. Ved et konstatert avvik, vil vi følge våre rutiner for å lukke avviket.

Alle våre ansatte har tilgang til å registrere slike henvendelser om leveringskvalitet, så det er bare å ringe 35 09 40 00, eller sende e-post til post@stannum.no.