Det norske overføringsnettet: Sentral-, regional- og fordelingsnettene


Alle som bruker elektrisitet er knyttet til det norske overføringsnettet.


Dette nettet består av linjer og komponenter på flere nivåer:

Sentralnettet

På et overordnet nivå finner vi Sentralnettet som i hovedsak er eid og drevet av Statnett. Dette nettet har høy overføringskapasitet og har to viktige formål:

Det knytter alle forbrukerene til et landsdekkende overføringsnett fra Nordkapp til Lindesnes.

Det knytter også Norge til utlandet, slik at vi kan importere kraft når det er mangel på kraft i Norge, og eksportere kraft når det er overskudd på kraft i Norge.

Regionalnettet

På nivået under sentralnettet finner vi Regionalnettet. Dette er også nett med høy overføringskapasitet, men som bare dekker en region. Regionalnettet sin oppgave er å overføre større mengder kraft regionalt, inn og ut fra sentralnettet og ut til de lokale nettselskapene.

Fordelingsnettet

På det laveste nivået, Fordelingsnettet, blir kraften fordelt ut til de enkelte husholdningene og til offentlige og private verksomheter.

Som forbruker mottar du regning for overføring av elektrisk kraft fra ditt lokale fordelingsnett som eies av Tinn Energi Nett. Tinn Energi Nett har da også tatt med sin del av kostnadene for transport av kraft i sentralnettet og i det regionalnettet vi er koblet til.

Selv om du kan velge hvem du vil kjøpe strøm fra, har Tinn Energi Nett godkjent monopol på å overføre strømmen til deg. For å være sikker på at Tinn Energi Nett ikke tar seg for godt betalt for nettleien, regulerer NVE netteierene sine inntekter ned til et akseptabelt nivå.

Nettleien i Stannum – hvilke ulike elementer består den av?


Nettleien bestemmes av myndighetene. Ulike vedlikeholdsbehov og terrengutfordringer gjør at nettleia varierer mellom fylkene og landsdelene. Stannum har et stort og vidstrakt nettområde og e-verket er opptatt av å holde nettleia, til enhver tid, så lav og konkurransedyktig som mulig, til det beste for våre kunder.

Fastledd og energiledd


Nettleie er det du betaler for å få strømmen overført til deg, og består av et fast beløp (fastledd) og et beløp som varierer i takt med strømforbruket ditt (energiledd). Nettleien går til å bygge ut og vedlikeholde nettet på en effektiv og sikker måte.

Styrt av myndighetene


Det er myndighetene, gjennom Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), som setter rammene for hvor mye nettselskapene kan ta i nettleie. Nettleien i Norge varierer fra landsdel til landsdel, avhengig av befolkning og geografi. Det koster nesten det samme å drive strømnettet uansett om det går mye eller lite strøm gjennom ledningene. I praksis betyr det normalt at nettleien per kunde er lavest i tett befolkede områder og høyere i strøk med spredt bebyggelse. De viktigste årsakene til høy nettleie er stor avstand mellom abonnentene og vanskelige geografiske forhold som påfører nettselskapene høye kostnader til investeringer og vedlikehold av nettet.

Alle som er tilknyttet Stannum AS sitt nett må betale nettleie, uavhengig av hvilken kraftleverandør (strømleverandør) du har. Stannum er opptatt av å ha så lav og konkurransedyktig nettleie som mulig til enhver tid.

Vanlige spørsmål om nettleie


Under finner du de vanligste spørsmålene vi får om nettleie. Finner du ikke svar på dine spørsmål kan du gå inn på NVE sine sider her.

Hvorfor er det både et fastbeløp og en forbruksavhengig del i nettleien?

NVE stiller formelle krav til at nettleien skal bestå av både et fastbeløp og en forbruksavhengig del, og dette må Stannum følge.

Fordi kostnadene i nettet i liten grad er koplet til forbruket, er det naturlig at en del av nettleien er fast. Samtidig bruker staten nettleien til å ta inn avgifter som er knyttet til forbruket.

Nettleien er derfor delt inn i et fastbeløp som er uavhengig av forbruk og et beløp knyttet til strømforbruk (pris pr. kilowattime). Den forbruksavhengige delen er nettleie pr. kWh du bruker, men det er ikke betaling for selve strømmen. Det er kun betaling for transport av strømmen.

Hva er nettleie?

Du betaler nettleie for å være tilknyttet strømnettet, og den skal dekke kostnadene med å få strømmen trygt hjem til deg. Det inkluderer utbygging, vedlikehold og drift av strømnettet, samt beredskap døgnet rundt.

Hele 55% av nettleien består av offentlige avgifter. Blandt annet tar staten forbrukeravgift (11,21 øre for 2011), avgift til energifondet (1 øre til Enova i 2011) og 25 % i merverdiavgift (moms).

Forbrukeravgiften ble flyttet fra strømleverandør til nettselskapet fra og med 2004.

Hvem bestemmer hva jeg skal betale i nettleie?

Det er myndighetene – gjennom Norges Vassdrags – og Energidirektorat (NVE) – som bestemmer hvor stor nettselskapenes inntekt kan være. De kontrollerer også at nettselskapene ikke tar inn mer nettleie enn det de har lov til.

NVE har beskrevet prinsipper for hvordan nettleien skal fastsettes. Nettselskapene velger selv utforming av nettleien.

Kan jeg skifte kraftleverandør og slippe nettleie på den måten?

Nei, nettleie må du betale til det lokale nettselskapet dit, uavhengig av hvilken kraftleverandør du har.

Når du betaler nettleie, er du tilknyttet strømnettet. Du kan kjøpe strøm hvor du vil i hele Norge, og vi i nettselskapet sørger for at strømmen kommer frem til ditt anlegg.

Hvorfor får jeg regning fra Stannum AS når jeg kjøper kraft fra annen leverandør?

Alle som bor i Stannum AS sitt nettområde betaler nettleie til Stannum AS. Nettselskapene har monopol på å overføre kraften i sitt område, og du kan ikke velge et annet nettselskap.

Hvis du har valgt en annen kraftleverandør enn Stannum AS, vil du få en regning på kraft i fra din kraftleverandør, og en regning på nettleie fra oss.

Hvilke regler gjelder mellom meg og nettselskapet mitt?

For å få levert strøm må man inngå en nettleieavtale med det nettselskapet som leverer i området der man bor. Denne avtalen har ofte allerede blitt inngått av tidligere eiere av eiendommen, og tas da over av ny eier ved eierskifte.

Det er vilkårene i nettleieavtalen som bestemmer hvilke regler som gjelder mellom deg og nettselskapet. I tillegg må nettselskapet selvsagt oppfylle krav som myndighetene har stilt i lover og forskrifter.

Nettselskapene bruker de samme vilkårene for alle forbrukerkundene sine (standardvilkår). De aller fleste selskapene bruker vilkår som Forbrukerombudet har forhandlet frem med bransjen. På denne måten har man forsøkt å sikre at vilkårene er rimelige og rettferdige.

Vilkårene som nettselskapet ditt bruker kan du få utlevert ved å henvende deg til dem eller lese på hjemmesidenes deres. Standardvilkårene som bransjen ved Energi Norge; og Forbrukerombudet har forhandlet frem.

Standardavtalen kan du lese her (.pdf)

Ved tvister knyttet til standard nettleieavtale, kan disse bringes inn for Elklagenemda. Les mer på Elklagenemda sine sider.

Stannums leveringsplikt

En grunnleggende forutsetning for et effektivt kraftmarked er at alle som ønsker det får tilgang til kraftmarkedet til ikke-diskriminerende og objektive tariffer og vilkår.


Nettselskapene har etter gjeldende regelverk en plikt til å tilby alle som ønsker det tilgang til nettet. Denne plikten til å sørge for tilgang til nettet må sees i sammenheng med de overordnede prinsipp og regler for utforming av tariffer. Med tariffer er det i denne sammenheng ment alle priser og annen økonomisk godtgjørelse for tilknytting til og bruk av nettanlegg.

Alle nettselskap er gjennom energiloven pålagt å levere kraft til kunder som ikke har avtale med en kraftleverandør. Når kunder uten kraftleveringskontrakt blir tilkoblet nettet vil disse bli lagt på en ventetariff og bli fakturert for kraft av nettselskapet.


Prisen baseres på markedskraft der den ukentlige Elspot-områdeprisen danner grunnlaget for prisberegningen. Elspot-områdepris er markedspris for kraft på kraftbørsen Nordpool i det geografiske området hvor kraften tas ut.


Leveringsplikt:

Påslag

Pris de første 6 ukerS + 6,25 øre/kWh
Pris videre framover:
S + 10 øre/kWh

*S er midlere ukentlig Elspot-områdepris.


Vi gjør oppmerksom på at dette kan være en dyr tariff, og vi anbefaler at nye kunder snarest oppretter kraftavtale med en av de tilgjengelige kraftleverandørene.

Hva innebærer tilknytningsplikten?


Alle som eier nettanlegg skal ha omsetningskonsesjon. For alle disse omsetningskonsesjonærene gjelder en generell plikt etter § 4-4 d) i energilovsforskriften til å sørge for markedsadgang etter ikke-diskriminerende og objektive tariffer og vilkår. Plikten til å sørge for markedsadgang gjelder til eksisterende nett dersom det er driftsmessig forsvarlig.

Leveringskvalitet

Stannum gjør sitt beste for at du som kunde skal få strøm med bra kvalitet. Vi har derfor mange rutiner for å oppfylle leveringsbetingelsene våre.


Noen av dere har kanskje blitt kontaktet av oss i forbindelse med jordfeil, eller at noe annet i anlegget som forstyrrer nettet vårt og andre kunder. Det lokale eltilsyn (DLE) gir da pålegg om utbedring.

Hjelp oss med å registrere avvik


Det er imidlertid ikke alle feil og forstyrrelser vi fanger opp. Vi er derfor takknemlig for tilbakemelding fra våre kunder som oppdager forstyrrelser på nettet. Henvendelser vil bli registrert i vårt internkontrollsystem, og det vil bli foretatt målinger ute hos den som varsler. Ved et konstatert avvik, vil vi følge våre rutiner for å lukke avviket.


Alle våre ansatte har tilgang til å registrere slike henvendelser om leveringskvalitet, så det er bare å ringe 35 09 40 00, eller sende e-post til post@stannum.no.